کتاب های من

دنیای من وکتابها قسمت اول

  دنیای من وکتابها ملت عشق‌،انسان درجستجوی معنی،شفای زندگی اگر مثل من از بچگی اهل کتاب باشید احتمالا ژانر های مختلف را امتحان و درنهایت علاقمندی خود را پیدا کرده اید. درطول دوسال گذشته و بخصوص دوماه اخیر،بشدت به کتابهایی با محوریت درونی سازی تغییرات وجود،برنامه ریزی برای موفقیت های چندگانه وخودیاری ، اشتیاق پیدا […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز