روزنگار

چرا هدی میرزا شدم ؟

دختری از دیار طبرستان که درسده پر تنش چهاردهم شمسی در دهه غم زده شصت درخانواده ای پر داستان بدنیا آمد هدی میرزا از کودکی کمی عجیب وغریب بود اما ….‌… داستان چند دهه زندگی را سر فرصت باید گفت . اما چرا هد هد میرزا یا هدی میرزا؟ پدرش را درکودکی میرزا مینامیدند و […]

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز